REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMA Jewels

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego OMA Jewels określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie www.omajewels.com (zwanego dalej: „OMA Jewels” lub „OMA”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną m.in w zakresie otrzymywania informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).
2. Sprzedawcą jest Paulina Robak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OMA Jewels Paulina Robak w miejscowości Góra, przy ul. Krętej 5, 62-080 Góra, posiadająca NIP: 7812032548, REGON: 521311107, kontakt e-mail: info@omajewels.com, która jest producentem produktów marki OMA Jewels.
3. Do korzystania z www.omajewels.com konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego OMA Jewels, w tym składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników OMA Jewels oraz określa zasady składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży Produktów dostępnych na www.omajewels.com.
5. Dostęp do Regulaminu każdy z użytkowników może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez skorzystanie z linku „Regulamin” na stronie omajewels.com, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie trwałym nośniku.
6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta zamówienia, a także otrzymywania informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).
7. Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2
Definicje

Ustala się następujące znaczenie dla słów:
1) Sprzedawca – Paulina Robak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OMA Jewels Paulina Robak w miejscowości Góra, przy ul. Krętej 5, 62-080 Góra, posiadająca NIP: 7812032548, REGON: 521311107
2) Regulamin – niniejszy regulamin
3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
5) Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
6) Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
7) Umowa lub Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
8) Kodeks cywilny lub KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
9) Dostawa – usługa przewozu przedmiotów zakupionych przez Kupującego, świadczona przez profesjonalnych przewoźników, wybranych przez Kupującego przy finalizacji zamówienia.
10) Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.omajewels.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
11) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i płatności;
12) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży,
13) Newsletter — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom, na ich wyraźną pisemną zgodę, otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji handlowych i marketingowych, w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez osobę adres e-mail lub numer telefonu.

§ 3
ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca umożliwia złożenie Zamówienia bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie Internetowym. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić Formularz Zamówienia przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, adres Dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
2. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tej samej serii wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów.
4. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.
5. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych Produktów w Sklepie.
6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
7. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się dodaniem produktu do koszyka poprzez kliknięcie stosownego przycisku. Następnie Klient przenoszony jest do podsumowania zawartości koszyka. Przejście do finalizacji zakupu następuje po kliknięciu przycisku „Zamawiam”. Po jego kliknięciu Klient przenoszony jest do formularza zamówienia i informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
8. W stosunku do niektórych Produktów Sprzedawca oferuje możliwość wykonania Produktu pod indywidualne potrzeby Klienta. Produkty, w stosunku do których będzie istniała możliwość indywidualnego dostosowania będą zawierały taką informację w opisie Produktu na stronie Sklepu Internetowego. W celu złożenia Zamówienia na taki Produkt, Klient zobowiązany będzie do wyboru wariantu Produktu lub wskazanie w odpowiednim miejscu cech charakterystycznych Produktu (np. rodzaj kamienica), według których finalny Produkt zostanie przygotowany przez Sprzedawcę. Jednocześnie Klient informowany jest o utracie możliwości odstąpienia od umowy ze względu na zamówienie produktu zindywidualizowanego.
9. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości Zamówienia lub zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
10. Wysłanie Przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
11. Zakupiony Produkt jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu miejsca Dostawy.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń, w każdym z następujących przypadków:
1) formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;
2) zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.
13. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów Dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta).
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.
15. Sprzedawca na stronie Sklepu Internetowego zamieści szczegółową instrukcję dotycząca wyboru przez Klienta właściwego rozmiaru niektórych Produktów (pierścionków). Jeśli wskutek niezapoznania się z ww. instrukcją, Klient zakupi Produkt (pierścionek) w złym rozmiarze, a zły rozmiar nie będzie wynikał z winy Sprzedawcy, a z błędnej informacji udzielonej przez Klienta, Klientowi nie będą przysługiwały roszczenia, o których mowa w § 7 Regulaminu. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować Klientowi dostosowanie rozmiaru pierścionka do potrzeb Klienta za dodatkową opłatą w wysokości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.

§ 4
Czas Realizacji Zamówienia

1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Produkt.
2. Z uwagi na fakt, że każdy Produkt wykonywany jest własnoręcznie po zawarciu Umowy Sprzedaży czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi zwykle od 7 dni do 14 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy), jednak w szczególnych wypadkach opisanych w ust. 5 poniżej, może wynieść do 21 dni roboczych.
3. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy Dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz widoczny w Koszyku zamówienia.
4. Produkty personalizowane, wykonane na indywidualne zamówienie Klienta (np. Produkty z zamówionym przez Klienta grawerem, Produkty z wybranym przez Klienta kamieniem, który w chwili złożenia Zamówienia nie jest dostępny), mogą mieć wydłużony czas realizacji do 21 dni roboczych.
5. W szczególnych przypadkach, w których ze względu na specjalną akcję promocyjną, brak elementów niezbędnych do stworzenia Produktu lub złożenie Zamówienia w okresie, który ze względu na swój charakter cechuje się zwiększoną liczbą Zamówień czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi do 21 dni roboczych. O zaistnieniu powyższych okoliczności Sprzedawca poinformuje Klienta w sposób wyraźny na stronie Sklepu Internetowego oraz w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

§ 5
Płatność

1. Płatność za Produkty dokonywana jest przez Klienta na podany numer konta (przelew tradycyjny) bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą Przelewy24, z którą Sprzedawca, dla wygody Kupujących, zawarł umowę.
2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności, np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od Umowy Sprzedaży.
3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Cena Produktu nie obejmuje kosztów transportu i Dostawy Produktu, których wysokość wskazywana jest odrębnie przy dokonywaniu przez Klienta wyboru sposobu Dostawy Produktu. Dokonując wyboru sposobu Dostawy produktu Klient dobrowolnie wybiera i akceptuje określoną wysokość kosztów transportu i dostawy Produktu.
4. Nabycie Produktu dokumentowane jest wystawieniem przez Sprzedającego paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas wypełniania Formularza Zamówienia adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.

§ 6
Dostawa Produktów

1. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 4 dni roboczych od dnia nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost DPD) lub Paczkomaty InPost.
3. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki (w tym także po odbiorze przesyłki z punktu odbioru). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie przesyłki, Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody u przewoźnika oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę
5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w tym w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki bądź w przypadku zmiany adresu po zawarciu Umowy Sprzedaży i niepoinformowania Sprzedawcy o tym fakcie. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

§ 7
Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku wady produktu zaistniałej w wyniku błędu przy wykonaniu wyrobu (np. pęknięty kamień, kamień, który wypadł z wyrobu, jakiekolwiek samoczynne lub powstałe w wyniku codziennego użytkowania pęknięcie metalu szlachetnego, z którego wykonany jest wyrób itd.) Sprzedawca wykonuje darmowej naprawy lub wymiany Produktu.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@omajewels.com
2) pisemnie na adres: OMA Jewels Paulina Robak, ul. Kręta 5, 62-080 Góra.
4. Klient w opisie reklamacji powinien wskazać: (1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres OMA Jewels, ul. Kręta 5, 62-080 Góra.
7. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi albo podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
8. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Produktu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi.
9. Sprzedawca informuje, że Produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami.
10. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
11. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, w szczególności będącego Konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
2) zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
3) platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkt z grawerem zamówionym przez Klienta, Produkt z indywidualnie dobranym kamieniem).
3. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu lub przekazać swoją decyzję o odstąpieniu w dowolnej innej formie. Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@omajewels.com;
2) pisemnie na adres: OMA Jewels Paulina Robak, ul. Kręta 5, 62-080 Góra.
4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, weszła w faktyczne posiadanie Produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru Produktu pod ustalonym adresem. W przypadku Zamówienia obejmującego wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – termin ten liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego z Produktów, ostatniej partii lub części.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobów płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
10. Konsument powinien zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od Umowy.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
12. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Klientowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Klienta.
13. Zwrot Produktu zakupionego w ramach promocji, w której warunkiem przyznania rabatu był zakup więcej niż jednego Produktu oznacza odstąpienie od promocji i jest możliwy wyłącznie pod warunkiem zwrotu wszystkich Produktów, których łączny zakup uprawniał do udziału w promocji. W przypadku, gdy jednym z Produktów zakupionych w ramach opisanej powyżej promocji jest Produkt, który nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (np. Produkt z grawerem zamówionym przez Klienta, Produkt z indywidualnie dobranym kamieniem), zwrot Produktów objętych promocją nie jest możliwy.

§ 10
Newsletter

1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu otrzymywania Newslettera, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w dedykowanym do tego polu albo zapisując się poprzez zakładkę „Newsletter” na stronie Sklepu Internetowego.
2. Na podany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca wyśle wiadomość z prośbą o potwierdzenie woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący.
3. Oprócz adresu e-mail, zapisując się na Newsletter, Klient może w dedykowanym do tego polu podać swoją datę urodzenia, której podanie pozwala Sprzedawcy na wysyłanie Klientowi spersonalizowanych informacji z okazji urodzin, które mogą zawierać urodzinowe oferty specjalne lub promocje.
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta.

§ 11
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta oraz osób wskazanych przez Klienta o których mowa w art. 2 ust. 13 powyżej (zwanych dalej: „Danymi osobowymi”), jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedawcy w ramach OMA Jewels, w tym w celu zawierania i realizacji Umów Sprzedaży, a także archiwizacji transakcji oraz wysyłania informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu, b) konieczności wykonania umowy na rzecz Klienta lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klienta – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
4. Podanie Sprzedawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej oraz otrzymaniem informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).
5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Sprzedawcy odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klienta, a także obsługę posprzedażową (np. rozstrzyganie reklamacji) oraz podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi związane z realizacją Zamówień (np. firmy pocztowe, firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Zamówień, oraz subskrypcji Newslettera. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedawcy).
7. Sprzedawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Kupujący, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu na stronie www.omajewels.com oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na Stronie Internetowej Sklepu.
4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.